Algemene Voorwaarden


Haliwan , De hobby van Sonja Bazelmans
Versie 1.4 25092019

 Noodzaak van deze algemene voorwaarden
 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld om duidelijk te maken dat de hulp van Sonja Bazelmans vrijwillig is ingeroepen. Sonja doet dit niet beroepsmatig, maar wil u helpen en adviseren en zo haar kennis delen. De tarieven die gevraagd worden zijn om de onkosten te kunnen dekken. Er is zeker geen sprake van winstbelang.

 1. Algemene bepalingen:
 2. Met therapeute wordt in deze bepalingen bedoeld, Sonja Bazelmans Platje. gediplomeerd Bach Bloesem therapeute en homeopathie voor dieren en dierencommunicator via CIVAS opleidingsinstituut. Gediplomeerd drogist. Gediplomeerd apothekers assistente.
  Met opdrachtgever wordt in deze bepalingen bedoeld, een ieder die cli├źnt is van Haliwan, en dus voor zichzelf, zijn (huis)dier de kennis of hulp van Haliwan of producten koopt bij Haliwan.
 3. Uitvoering van de werkzaamheden:
  Bach Bloesems is een alternatieve therapie. Het zijn geen geneesmiddelen en mogen ook niet als zodanig verkocht worden. Wel kunnen ze mens en dier ondersteunen die kampen met o.a. psychische, sociale, gedragsproblematiek.
  Homeopathie en geneesmiddelen die onder de UAD wetgeving vallen mogen uitsluitend verkocht door een gediplomeerd drogist. Haliwan  voldoet aan deze wettelijke eisen.
  Communiceren met dieren wordt tijdens de consulten van Bach Bloesems, Homeopathie en magneettherapie toegepast, dit puur om een verdieping verkrijgen tijdens het consult. 
  De therapeute van Haliwan  is geen arts. Geneeskundige handelingen zullen dus ook niet verricht worden.
  Opdrachten worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De therapeute aanvaardt geen aansprakelijkheid over het verkeerd overkomen van mondelinge informatie. .
  De dieren die bezocht worden dienen in geval van ziekte voor zover dat in te schatten is, eerst geconsulteerd te zijn door een dierenarts. 
 4. Tarieven:
  Voor actuele prijzen zie www.haliwan.nl of www.haliwan4happypets.nl/tarieven
 5. Levering 
  Consulten zijn op locatie bij de opdrachtgever. De dieren zijn daar het meest op hun gemak, en ik krijg dan een goed beeld van de achtergrond en leefwereld van het dier. 
  Tevens kan er gekozen worden voor een e-consult. Therapeute is in dat geval totaal afhankelijk van hetgeen de eigenaar verteld of doorgeeft via het anamnese formulier. 
  Consulten zijn ook uitsluitend op afspraak,  in onderling overleg of via mail contact. 
  Bij verhindering graag tijdig afmelden.
 6. Betalingen:
  Betalingen dienen aan het eind van elk consult contant voldaan te worden.
  E-consult zal zsm overgemaakt worden op rekening van S. Bazelmans te Veldhoven. NL12INGB0003979617
 7. Garantie:
  Haliwan kan geen garantie geven op een positief effect van een behandeling doch zal dit wel ten alle tijde proberen te bewerkstelligen. De alternatieve therapie├źn voor mensen en dieren zijn nimmer een vervanging voor reguliere (dier)geneeskunde.
 8. Overmacht:
  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt beschreven, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Haliwan geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Geen van beide partijen kan worden gehouden aan het nakomen van verplichten indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
 9. Geschillen:
  Bij vragen of klachten dient opdrachtgever zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Haliwan, om indien mogelijk samen tot een oplossing te komen. De aansprakelijkheid van Haliwan  beperkt zich bij (gevolg-)schade alleen tot maximaal het retourneren van het door de opdrachtgever betaalde tarief,  minus de verzendkosten.
  Op de overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
 10. Zwijgplicht:
  Alles wat therapeute tijdens de consulten in vertrouwen is toevertrouwd zal nooit met derden gedeeld worden, voor zover de wet dit toe laat, zonder schriftelijke toestemming. 
   Misstanden en/of Dierenmishandeling zal ten alle tijden gemeld worden aan de politie. 
 11. Vindplaats algemene voorwaarden. 
  Op de website, en in papieren versie te verkrijgen bij Haliwan  
  De laatste versie is slechts van toepassing.
 12. Intellectuele eigendommen/persoonlijke gegevens:
  Alle intellectuele eigendommen welke toebehoren aan Haliwan, zoals rapporten, adviezen, offertes, klantenkaarten, persoonsgegevens  zijn uitsluitend bestemd om gebruikt te worden ten gunste van het te behandelen dier. 
 13. Privacygegevens
  De persoonlijke gegevens worden zo discreet mogelijk opgeborgen, en worden absoluut niet gedeeld met derden.
  Mocht Haliwan op wat voor manier dan ook gebruik willen maken van persoonlijke gegevens zal hiervoor altijd contact opgenomen worden met opdrachtgever.
  Evt kwitanties en klantengegevens zijn door betreffende persoon altijd op te vragen.
 14. Daar waar Haliwan staat kan ook Haliwan 4 Happy Pets gelezen worden en andersom